2021

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021

I sällskapets styrelse har följande personer ingått:
Viveca Ekelund (ordförande), Annika Lindgren (vice ordförande), Helen Sigeland (sekreterare), Karin Nilsson (skattmästare), Gunilla Halkjaer Olofsson, Ann Sköld, Erik Titusson, Berit Svedberg och Suzanne Öhman.

Suppleanter har varit Pia Dahlberg, Mats Gustafson, Ulla Lundqvist och Malin Nauwerck.

Sällskapets presstalesmän har varit Viveca Ekelund och Gunilla Halkjaer Olofsson samt Karin Nilsson.

Firmatecknare har varit två styrelseledamöter i förening. Karin Nilsson har fullmakt att ensam teckna föreningens konton.

Revisorer: Astrid Johansson och Lena Lundin.
Revisorssuppleanter: Karin Hörnlund och Anna-Lena Nilsson. Valberedning: Lillemor Torstensson (sammankallande), Ylva Mårtens och Johan Palmberg.

Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat:
Sociala medier och publikationer: Gunilla Halkjaer Olofsson (sammankallande), Malin Nauwerck och Ann Sköld, Berit Svedberg och Suzanne Öhman. 

 Programverksamhet och årsmöte: Helen Sigeland (sammankallande), Annika Lindgren, Erik Titusson, Viveca Ekelund och Karin Nilsson.

Astrid Lindgrens Hem: Viveca Ekelund (sammankallande), Johan Palmberg och Pia Dahlberg. 

 Medlemsresa: vakant.

Hedersmedlem: Karin Nyman.

Medlemsavgiften för år 2021 har varit oförändrad, 200 kr för enskild medlem, 300 kro- nor för sammanboende med samma adress eller familj samt 500 kr för institutionell medlem. För utlandsboende tillkommer ett tillägg på 100 kr för att täcka utskick av medlemsblad och skrifter.

Styrelsen har hållit 7 protokollförda sammanträden: 26 januari, 16 mars, 20 april, 29 maj, 16 augusti, 12 oktober och 25 november. Alla sammanträden har hållits digitalt via Zoom.
Årsmötet hölls digitalt den 29 maj.

Antalet medlemmar: Vid utgången av 2021 var 752 (717) vilket är en ökning med 5%. Av dessa var 10 (10) institutionella medlemmar, 92 (100) familjemedlemmar samt en hedersmedlem. Berit Svedberg har ansvarat för medlemsregistret och svarat på medlemsfrågor.

Sällskapet har varit medlem i DELS (De Litterära Sällskapen i Sverige). Ulla Lundqvist har svarat för rapportering.

Sällskapets adress är Dalagatan 46, 113 24 Stockholm.
Sällskapets hemsida är www.astridlindgrensallskapet.se och e-postadress är info@astridlindgrensallskapet.se

Programverksamhet 2021
Ytterligare ett år som präglades av pandemin. Osäkerheten var stor men vi lyckades i alla fall till slut genomföra ett par programpunkter under hösten.

26-29 aug. Stockholms Bokhelg på Stadsmuseet. Tillsammans med DELS och ett antal andra litterära sällskap deltog vi med bokbord. Ulla Lundqvist höll ett uppskattat före- drag om Pippi, ”Från Humlegården till Ramallah”.

8 dec. Årets medlemsskrift Med tri raske skutt av Jonas Ellerström och Åsa Warnqvist presenterades för medlemmar hos Samfundet De Nio. Ett 25-tal medlemmar deltog.

10-12 dec. Julmarknad på Näs i Vimmerby. Sällskapet deltog med bokbord och vär- vade framgångsrikt nya medlemmar.

Publikationer

Som Astrid Lindgren-sällskapets skrift nr 13 publicerades Med tri raske skutt av Jonas Ellerström och Åsa Warnqvist. 1963 valdes Astrid Lindgrens in som som ledamot i Samfundet De Nio, där hon senare även blev ordförande. Författarna har gått igenom protokoll och utlåtanden och visar hur beslutsamt Astrid Lindgren kämpade för att höja barn -och ungdomslitteraturens anseende. Årsboken distribuerades som vanligt till samtliga medlemmar i december.

Tidigare nummer i skriftserien samt restupplagor av annan Lindgrenlitteratur säljs vid de arrangemang som sällskapet deltar i och via hemsidan.

Nummer 71-74 av medlemsbladet har distribuerats under året. Redaktörer har varit Gunilla Halkjaer Olofsson, Malin Nauwerck och Suzanne Öhman. Formgivning och tryck har gjorts av Urban Svensson resp företaget Teamrepro AB. Distributionen har skötts av redaktionen.

Hemsidan

Sällskapets hemsida har adress www.astridlindgrensallskapet.se och e-postadress är info@astridlindgrensallskapet.se

Hemsidan har besökts 38 502 (38 519) gånger under 2021, vilket är lika mycket som föregående år. De tittade på i snitt 1,85 (1,95) sidor per besök. 82% (85 %) har varit för- stagångsbesökare. Totala antalet visningar var 69 541 (75 172).

På hemsidan aviseras alltid Astrid Lindgren-sällskapets egna arrangemang.

Påminnelser, inbjudningar och annan viktig information skickas per e-post. Nästan 85% av våra medlemmar har lämnat sin emailadress. Viveca Ekelund har besvarat allmänna emails med benäget bistånd av Lena Törnqvist.

Visningar av Astrid Lindgrens Hem Dalagatan 46 och

Stadsvandringar i Astrid Lindgrens Vasastan

När restriktionerna lättade under hösten öppnade vi lägenheten med förhoppning om att kunna starta visningsverksamheten igen. Stambyte i huset på Dalagatan samt andra renoveringsarbeten gjorde dock att vi återigen fick göra ett uppehåll med visningarna. Dock hann vi genomföra 4 (48) gruppvisningar på Dalagatan 46 för 29 (562) besökare. Alla visningar har genomförts på svenska.

Vi har under året genomfört totalt 45 (28) vandringar, ”Stadsvandring i Astrid Lind- grens Vasastan”. Av dessa var 4 vandringar för grupper och totalt har 406 (222) personer vandrat med oss under året. Alla vandringar har genomförts på svenska.

Vi har annonserat en del vandringar i DN-kalendariet.

Vi hade en guideträff i början av augusti på Djurgården med lite mat och dryck in- för öppnandet av lägenheten. Men det blev ju tyvärr bara ett fåtal visningar så guiderna får ge sig till tåls igen.

Pia Dahlberg har ansvarat för administrationen kring visningar och vandringar.

Ekonomi

Medlemsavgifterna för 2021 uppgick till 155 (140) tkr. Resultatet för 2021 blev 1 (21) tkr. Resultatet har blivit ett litet överskott. Medlemsantalet har ökat och vi har fått anslag till framställning av årsboken vilket gjort att medlemsverksamheten visat överskott. Vis- ningar och vandringar har på grund av pandemin bara kunnat genomföras i begränsad omfattning vilket gjort att resultatet i visningsverksamheten är negativt för 2021.

Per 2021-12-31 var sällskapets bankbehållning 911(1 042) tkr och det egna kapitalet 856 (855) tkr.

Årsbokslutet för 2021 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet.

Slutord

Ytterligare ett pandemiår att lägga till handlingarna. Det har varit oerhört svårt att planera verksamheten. Ena dagen har det känts hoppfullt bara för att vi några dagar senare fått inse att faran varit långt ifrån över. Stadsvandringarna har vi dock lyckats genomföra även om vi under en period fick dra ner antalet deltagare till 7 personer.

Medlemsantalet fortsätter att öka trots den begränsade aktiviteten och vi är nu ett av de större litterära sällskapen i Sverige.

Styrelsen vill fortsatt tacka Astrid Lindgren AB och Astrid Lindgrens familj som på alla sätt stöttar och uppmuntrar oss.

Ett varmt tack också till styrelsens medlemmar och våra guider som med stort engagemang genomfört sina olika uppdrag. Vi vill också speciellt tacka Nils Halkjaer och Lena Törnqvist för deras bidrag till att göra vårt medlemsblad så läsvärt.

Ett särskilt tack också till Urban Svensson för formgivning av medlemsbladet.