2014

I sällskapets styrelse har följande personer ingått:
Kjell Bohlund (ordförande), Lena Törnqvist (vice ordförande), Karin Nilsson, 
Birgitta Karlén, Gallie Eng, Ann Sköld Nilsson, Annika Lindgren, Maria Tunek 
och Helene Ehriander 
Suppleanter har varit Anna Olausson, Gunilla Halkjaer Olofsson och Ulla 
Lundqvist 
Sällskapets presstalesmän har varit Kjell Bohlund och Lena Törnqvist, skattmästare 
Karin Nilsson, auktoriserad revisor, och sekreterare Birgitta Karlén 
Firmatecknare har varit två styrelseledamöter i förening 
Revisorer: Annika Carlson och Sören Ericson. Revisorssuppleanter: Astrid 
Johansson och Lena Ohlsson 
Valberedning: Annika Nasiell (sammankallande), Christina Björk, Eva Kristina 
Hammarskjöld, och Marianne von Baumgarten 

Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat: 
Arbetsutskott:
 Arbetsutskott skapas vid behov 
Hemsida: Anna Olausson, Lena Törnqvist och Gunilla Halkjaer Olofsson 
Medlemsblad/publikationer: Gallie Eng och Lena Törnqvist 
Programgrupp: Ann Sköld Nilsson, Annika Lindgren, Gunilla Halkjaer 
Olofsson och Ulla Lundqvist. Smålandsutskott: Maria Tunek och Helene 
Ehriander 
DELS-kontakt: Anna Olausson 
Facebook-ansvarig: Maria Tunek 
Årsmötet: Gunilla Halkjaer Olofsson, Annika Lindgren och Ann Sköld 
Nilsson 

Hedersmedlemmar:
 Karin och Carl Olof Nyman samt Johanna Svensson, vinnare 
av 10 000-kronorsfrågan i Astrid Lindgren-kunskap 

Medlemsavgiften för år 2014 har varit oförändrad, 200 kr för enskild medlem, 
300 kronor för sammanboende med samma adress eller familj samt 500 kr för 
institutionell medlem. För utlandsboende tillkommer ett tillägg på 100 kr för att 
täcka utskick av medlemsblad och skrifter. 

Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden: 11 februari, 7 april, 25 maj 
(konstituerande möte), 29 augusti och 10 november. 

Antalet medlemmar under 2014 har varit 385 (290), därav 9 (6) institutionella 
medlemmar, 51 (44) sammanboende samt 3 hedersmedlemmar. * 

Sällskapet har varit medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). 
Anna Olausson har svarat för rapportering till DELS. 

Astrid Lindgren-sällskapet har under året i olika frågor och program samarbetat 
och samverkat med Astrid Lindgrens Näs, Ellen Key-institutet, Norstedts förlag, 
Saltkråkan AB, Stockholms Konfuciusinstitut, Svenska barnboksinstitutet samt 
Vimmerby kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Sällskapets adress är c/o Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 24, 598 36 
Vimmerby. 

Sällskapets hemsida har adress www.astridlindgrensallskapet.se och e-postadress 
är astridlindgrensallskapet@vimmerby.se

Programverksamhet
11 februari. Ilon Wikland i samtal med Mark Levengood”. Programmet 
arrangerades i samarbete med Norstedts förlag. 

15 mars. Visning av Astrid Lindgrens lägenhet, Dalagatan (Lena Törnqvist) 

26 april. Astrid Lindgren-vandring i Vasastan (Lena Törnqvist) 

25 maj. Årsmöte i Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby. Innan årsmötet 
arrangerades en utflykt till Barnfilmbyn i Mariannelund, där föreståndare Anna 
Mellergård guidade. 

26–27 maj. Astrid Lindgren-konferens i Vimmerby. Tema: Klassiker – gamla 
böcker för unga läsare 

15-16 augusti. Skönhet för alla barn. Seminarium anordnat av Ellen Key-insitutet 
och Ödeshögs kommun. 

13 september. I Katis kvarter. Stockholmsvandring i okända Astrid Lindgrenmiljöer 
(Lena Törnqvist) 

9 okt. Seminarium med Astrid Lindgrens kinesiske översättare Li Zhiyi och 
förlaget China Children Press, Peking. Samarrangemang med Saltkråkan AB, 
Stockholms Konfuciusinstitut och Svenska barnboksinstitutet. 

27 september. Visning av Astrid Lindgrens lägenhet, Dalagatan (Gallie Eng) 

27 oktober. ”Mio min Mio – kanske världens bästa äventyrsbok”. Seminarium 
med Göran Hägg, författare, docent i litteraturhistoria och litteraturkritiker. 
Programmet arrangerades i samarbete med Norstedts förlag. 

12 och 13 december. Julmarknad på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. 
Astrid Lindgren Sällskapet deltog vid julmarknaden med bokbord och 
medlemsinformation. Många besökare visade intresse för sällskapets arbete och 
flera nya medlemmar värvades. 

17 november. Visning av Astrid Lindgrens lägenhet, Dalagatan med efterföljande 
middag på Wasahof. (Kjell Bohlund) 

Publikationer 
Före grupp 8 – mycket före. Kåserier och noveller för vuxna. Boken är den sjätte 
titeln i Astrid Lindgren-sällskapets skriftserie och distribuerades i december till 
samtliga medlemmar. Boken innehåller okända eller mindre kända, korta texter av 
Astrid Lindgren, som påträffats i hennes arkiv. Gallie Eng och Lena Törnqvist är 
redaktörer för skriftserien. Åke Wibergs Stiftelse har genom ett bidrag finansierat 
tryckningen av boken. 
Tidigare nr i skriftserien samt restupplagor av annan lindgrenlitteratur säljs vid de 
arrangemang som sällskapet deltar i och via hemsidan. 
Fyra nummer av medlemsbladet har distribuerats. Redaktörer är Lena Törnqvist 
och Gallie Eng. 

Hemsidan
I kalendariet på hemsidan publiceras Astrid Lindgren-sällskapets egna 
arrangemang. 
Hemsidan har besökts 6 564 gånger under 2014 varav 72% varit unika besökare. 
Påminnelser och inbjudningar skickas per e-post till medlemmar som lämnat sin 
e-postadress. 

Astrid Lindgrens hem
Arbetet med att kunna erbjuda offentliga visningar av Astrid Lindgrens 
lägenhet på Dalagatan i Stockholm har gått framåt. Planen är att kunna börja 
visningarna i november 2015. Under 2014 har sällskapet gjort en katalogisering 
av konstföremål och inventarier med ekonomiskt stöd av Stockholms Stads 
Kulturförvaltning och praktiska råd från Stockholms stadsmuseum. Gallie Eng 
har varit huvudansvarig för inventeringsarbetet. 
Arbetsgruppen består av Joakim Karlén, Karin Nilsson, Lena Törnqvist, Erik 
Titusson och Kjell Bohlund från Astrid Lindgren-sällskapet samt Malin Billing, 
Annika Lindgren och Nils Nyman representerande dödsboet och Saltkråkan. 
Projektet ”Astrid Lindgrens hem” har separat ekonomisk redovisning och har 
inte belastat sällskapets budget. 

Ekonomi
Medlemsavgifterna för 2014 uppgick till 75 (66) tkr. Resultatet för 2014 visar 6 
(16) tkr. Per 2014-12-31 var sällskapets bankbehållning 364 tkr och det egna kapitalet 218 
tkr. Årsbokslutet för 2014 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet. 

Slutord
Det har för oss i styrelsen varit glädjande att uppleva ett växande intresse både 
för Astrid Lindgren och för sällskapets verksamhet. Vi har arrangerat fler 
visningar för våra medlemmar, men trots det inte lyckats bereda plats för alla som 
önskat delta. Våra andra program har också varit välbesökta. Vi ser fram mot ett 
spännande år och vill samtidigt tacka våra medlemmar för förtroendet och för det 
intresse ni visat.

Stockholm i mars 2015 
Kjell Bohlund, ordf. 
Lena Törnqvist 
Gallie Eng 
Birgitta Karlén 
Karin Nilsson 
Ann Sköld-Nilsson 
Annika Lindgren 
Maria Tunek 
Helene Ehriander