2013

I sällskapets styrelse har följande personer ingått: 
Kjell Bohlund (ordförande), Lena Törnqvist (vice ordförande), Karin Nilsson, Birgitta Karlén, Gallie Eng, Ann Sköld Nilsson, Annika Lindgren, Maria Tunek och Helene Ehriander 
Suppleanter har varit Anna Olausson, Gunilla Halkjaer Olofsson och Ulla Lundqvist 
Sällskapets presstalesmän har varit Kjell Bohlund och Lena Törnqvist, skattmästare Karin Nilsson, auktoriserad revisor, och sekreterare Birgitta Karlén 
Firmatecknare har varit två styrelseledamöter i förening 
Revisorer: Annika Carlson och Sören Ericson. Revisorssuppleanter: Astrid Johansson 
och Lena Ohlsson 
Valberedning: Eva Söderberg (sammankallande), Christina Björk, Eva Kristina Hammarskjöld, och Ulf Boëthius 

Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat: 
Arbetsutskott:
 Arbetsutskott skapas vid behov 
Hemsida: Anna Olausson, Lena Törnqvist och Gunilla Halkjaer Olofsson 
Medlemsblad/publikationer: Gallie Eng och Lena Törnqvist 
Programgrupp: Ann Sköld Nilsson, Annika Lindgren och Gunilla Halkjaer Olofsson 
DELS-kontakt: Anna Olausson 
Facebook-grupp: Gallie Eng, Gunilla Halkjaer Olofsson och Maria Tunek 
Årsmötet: Anna Olausson, Maria Tunek och Lena Törnqvist

Hedersmedlemmar: Karin och Carl Olof Nyman samt Johanna Svensson, vinnare av 
10 000-kronorsfrågan i Astrid Lindgren-kunskap 

Medlemsavgiften för år 2013 har varit 200 kr för enskild medlem, 300 kronor för sammanboende med samma adress eller familj samt 500 kr för institutionell medlem. För utlandsboende tillkommer ett tillägg på 100 kr för att täcka utskick av medlemsblad och skrifter. 

Styrelsen har hållit sex protokollförda sammanträden: 21 januari, 18 mars, 25 maj (ordinarie möte samt konstituerande), 16 augusti och 17 oktober. 

Antalet medlemmar under 2013 har varit 290 (316), därav 6 (12) institutionella medlemmar, 44 (33) sammanboende samt 3 hedersmedlemmar. Från och med detta år inräknas barn/ungdom i samanboende/familj. (Föregående års siffror inom parentes)

Sällskapet har varit medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). Anna Olausson har svarat för rapportering till DELS. 

Astrid Lindgren-sällskapet har under året i olika frågor och program samarbetat och samverkat med Astrid Lindgrens Näs, Bildmakarna Berg, Norstedt/Rabén & Sjögren, Saltkråkan AB/Salikons förlag, Sven-Harrys konstmuseum, Strindbergsmuseet samt Vimmerby kommuns kultur- och fritidsförvaltning. 

Sällskapets adress är c/o Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 24, 598 36 Vimmerby. 

Sällskapets hemsida har adress www.astridlindgrensallskapet.se och e-postadress är astridlindgrensallskapet@vimmerby.se 

Verksamhet 
Tre nummer av medlemsbladet har distribuerats. Lena Törnqvist och Gallie Eng ingår i redaktionen. 

14 februari. ”Dina brev lägger jag under madrassen”. Ett estradsamtal arrangerat av Astrid Lindgren-sällskapet i samarbete med Salikon förlag och Rabén & Sjögren. Sara Schwardt, som i 30 år brevväxlade med Astrid Lindgren, samtalade med författaren Ylva Eggehorn. 

16 mars och 19 oktober. Visning av Astrid Lindgrens lägenhet, Dalagatan (Lena Törnqvist) 

25 maj. Årsmöte i Anna Lindhagens museum/Stigbergets borgarrum, Fjällgatan 34 i Stockholm. 
Efter mötesförhandlingarna föreläste Leif Ruhnström om ”Astrid och musiken”. Sång och musik i samband med föreläsningen framfördes av Johanna Tibblin och Urban Wedin från Romeo och Juliakören. 

17–18 augusti. Medlemsresa ”I Astrid Lindgrens spår 90 år senare – en fotvandring per buss”. I början av juli 1925 begav sig Astrid Lindgren och fem väninnor ut på äventyr. Resultatet kunde man läsa om i ett antal resebrev publicerade i Wimmerby tidning. Cirka 90 år senare gjorde Astrid Lindgren-sällskapet om resan. Resvägen följde ganska nära den ursprungliga som de sex Vimmerbyflickorna gjorde. Resan hade 36 deltagare, mer än dubbelt så många som budgeterat. 

17 september. ”En afton om Björn Bergs bildvärld”. Ett arrangemang i samarbete mellan 
Sven-Harrys, Bildmakarna Berg och Astrid Lindgren-sällskapet. Aftonen inleddes med utdelning av Bildmakarnas nyinstiftade Björn Bergs konstnärsstipendium och fortsatte med tal om Björn Bergs livsgärning, men också om Emil, av Catharina Grünbaum från Alf Henriksonsällskapet, författare Kajsa Willemark, Lennart Eng från Föreningen Svenska tecknare, journalist Nisse Larsson, Ann Sköld Nilsson från Rabén&Sjögren samt sällskapets ordförande Kjell Bohlund 
30 november. ”Astrid Lindgren i Vasastan”. Föredrag av Lena Törnqvist. Ett arrangemang i samarbete med Strindbergsmuseet och Astrid Lindgrensällskapet. 

Publikationer
Jultomtens underbara bildradio och andra berättelser, 1933–1947 av Astrid Lindgren, är den femte titeln i Astrid Lindgren-sällskapets skriftserie och distribuerades i början av december till samtliga medlemmar. Boken innehåller okända eller mindre kända, korta texter av Astrid Lindgren, som påträffats i hennes arkiv. Gallie Eng och Lena Törnqvist är redaktörer för skriftserien. Åke Wibergs Stiftelse har genom ett bidrag på 35 tkr finansierat tryckningen av boken. 
Av Norstedts/Rabén & Sjögrens förlag har sällskapet fått ytterligare restexemplar av Astrid Lindgren-litteratur för försäljning/utdelning. 

Hemsidan 
I kalendariet på hemsidan publiceras löpande evenemang och aktiviteter med Astrid Lindgren-anknytning, främst det som sker i Sverige, men även från övriga Norden. Hemsidan har besökts 6 119 gånger under 2013 varav 4 419 varit unika besökare. 
Påminnelser och inbjudningar skickas per e-post till medlemmar som lämnat sin e-postadress. 

Astrid Lindgrens Hem
Under de tolv år som gått sedan Astrid Lindgren avled har hennes arvingar bevarat lägenheten på Dalagatan i Stockholm, där hon bodde mellan 1941 och 2002, i oförändrat skick. Sällskapet har genom tillmötesgående från arvingarna fått använda lägenheten för möten och Lena Törnqvist har ett par gånger om året visat den för grupper av medlemmar.

Sedan ett år tillbaka arbetar sällskapet – i samråd med arvingarna – för att i framtiden kunna erbjuda guidade visningar för grupper utanför sällskapets medlemskrets. En arbetsgrupp bestående av Karin Nilsson, Lena Törnqvist, Joakim Karlén, Erik Titusson och Kjell Bohlund har på styrelsens uppdrag och med stöd av Stockholms Stads Kulturförvaltning och Riksutställningar analyserat de juridiska och ekonomiska förutsättningarna. Malin Nauwerck, doktorand vid Litteratursociologiska Institutionen vid Uppsala universitet, har intervjuat personer som ofta besökte Astrid Lindgren i hennes hem. Ett arbete med att katalogisera och beskriva konstföremål och inventarier har påbörjats av Gallie Eng och Cia Sutinen. Med detta underlag skall sällskapet enligt planen framställa en kvalificerad guidemanual för mer frekventa framtida visningar. 

Ekonomi 
Medlemsavgifterna för 2013 uppgick till 66 (66) tkr. Resultatet för 2013 visar 16 (13) tkr. 
Per 2013-12-31 var sällskapets bankbehållning 267 tkr och det egna kapitalet 211 tkr. 
Det underskrivna årsbokslutet för 2013 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet. 

Slutord 
Styrelsen vill i vanlig ordning avsluta denna verksamhetsberättelse med ett varmt tack till alla som genom ekonomiskt stöd och genom engagerat arbete gjort verksamheten möjlig. Vi vill tacka Stockholms Stads Kulturförvaltning, Riksutställningar, Bildmakarna Berg, Saltkråkan AB, Salikon Förlag, Åke Wibergs Stiftelse, Strindbergsmuséet, Vimmerby Kommun, Rabén & Sjögren och Astrid Lindgrens Näs. Och sist men inte minst vill vi tacka många privatpersoner – medlemmar och andra – som vi inte kan räkna upp här. Tack vare er medverkan har vi ett aktivt och levande litterärt sällskap. 

Stockholm i mars 2014 
Kjell Bohlund, ordf. 
Lena Törnqvist 
Gallie Eng 
Birgitta Karlén 
Karin Nilsson 
Ann Sköld-Nilsson 
Annika Lindgren 
Maria Tunek 
Helene Ehriander