2011

I sällskapets styrelse har följande personer ingått: 
Kjell Bohlund (ordförande), Ulf Boëthius (vice ordförande), Karin Nilsson, Birgitta Karlén, Margareta Krantz, Lena Törnqvist, Gallie Eng och Suzanne Öhman 
Suppleanter har varit Anna Olausson, Leif Ruhnström och Gabriel Romanus 
Sällskapets presstalesmän har varit Kjell Bohlund och Ulf Boëthius, skattmästare Karin Nilsson, auktoriserad revisor, och sekreterare Birgitta Karlén 
Firmatecknare har varit två styrelseledamöter i förening 
Revisorer: Annika Carlson och Sören Ericsson. Revisorssuppleanter: Astrid Johansson 
och Lena Ohlsson 
Valberedning: Anne-Marie Karlsson, Margret Halvardson och Erik Titusson (sammankallande) 

Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat: 
Arbetsutskott:
 Kjell Bohlund, Ulf Boëthius, Karin Nilsson och Birgitta Karlén 
Hemsida: Anna Olausson och Birgitta Karlén samt Margret Halvardson fram till årsmötet 
Kalendariet: Lena Törnqvist 
Medlemsblad/publikationer: Ulf Boëthius, Gallie Eng och Lena Törnqvist (sammankallande) 
Programgrupp/DELS-kontakt: Margareta Krantz, Leif Ruhnström och Suzanne Öhman (sammankallande) 
Årsmötesansvarig: Suzanne Öhman och Margareta Krantz

Hedersmedlemmar: Karin och Carl Olof Nyman samt Johanna Svensson, vinnare av 
10 000-kronorsfrågan i Astrid Lindgren-kunskap. 

Medlemsavgiften för år 2011 har varit 200 kr för enskild medlem, 50 kr för medlemmar upp till 25 år, 300 kronor för sammanboende samt 500 kr för institutionell medlem. 

Astrid Lindgrens Näs har tillhandahållit administrativ hjälp. 

Styrelsen har hållit sex protokollförda sammanträden: 27 januari, 14 mars, 30 maj (två sammanträden; ordinarie och konstituerande möte), 7 september samt 11 november. 

Antalet medlemmar under 2011 har varit 286 (290), därav 11 (12) institutionella medlemmar, 32 (32) sammanboende, 23 (23) barn och ungdomar under 25 år samt 3 hedersmedlemmar. (Föregående års siffror inom parentes) 

Sällskapet har varit medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). Programgruppen har svarat för rapportering till DELS. 

Astrid Lindgren-sällskapet har under året i olika frågor samarbetat och samverkat med Alf Henrikson-sällskapet, Astrid Lindgrens Näs, Norstedt/Rabén & Sjögren, Saltkråkan AB, Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris, Sunne, Strömma kanalbolag, Stockholm och Vimmerby kommuns kulturförvaltning. 

Sällskapets adress är c/o Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 24, 598 36 Vimmerby, där också kansliet är inrymt. Genom ekonomisk överenskommelse med Astrid Lindgrens Näs sköts medlemsärenden samt distribution av medlemsblad och -information av personal vid Astrid Lindgrens Näs.

Sällskapets hemsida har adress www.astridlindgrensallskapet.se och e-postadress är astridlindgrensallskapet@vimmerby.se

Verksamhet 
Den 30 maj hölls årsmöte på Norstedts förlag i Stockholm. Efter mötesförhandlingarna föreläste Ulf Stark under rubriken ”Hur ser himlen egentligen ut?” om Astrid Lindgrens Rasmus på luffen och Harry Martinsons Vägen till Klockrike. 

Fyra nr av medlemsbladet har distribuerats. Lena Törnqvist och Gallie Eng ingår i redaktionen. 

Program 
13 mars. ”Släkten är bäst – på att berätta”. Litterär salong i Ordenshuset på Skansen, Stockholm. Barbro Alvtegen, Gunvor Runström och Karin Nyman berättade barndomsminnen från Näs. Samtalsledare Lena Törnqvist. Marie Länne Persson sjöng visor och skilling tryck från Astrid Lindgrens barndom. 

7 maj. ”I Katys kvarter”. Stadsvandring i Stockholms city och på Norrmalm. (Lena Törnqvist) 

12 augusti föreläste Lena Törnqvist om Astrid Lindgrens arkiv på Sunne bibliotek i samband med Sunne kulturvecka. Astrid Lindgren-arkivet var medarrangör. 

21 augusti. ”Världens längsta bokbord” på Drottninggatan, Stockholm. Astrid Lindgren-sällskapet hade eget bord (Margareta Krantz, Suzanne Öhman och Gallie Eng). Samarbete med Alf Henriksson-sällskapet . 

25-28 augusti arrangerade sällskapet en medlemsresa till Vejen och Odense. Resan inleddes med en föreläsning av litteraturvetaren och serieexperten Thomas Storn, som berättade om Ingrid Vang Nyman och Pippi-serierna. På Vejens konstmuseum förevisade museichefen Teresa Nielsen bl a originalillustrationer av Ingrid Vang Nyman. I Odense besöktes Landsbyen, HC Andersen-museet och barnkulturhuset Fyrtöjet. Birgitta Karlén och Gallie Eng svarade för planering och var guider. 

5 september. Endagskryssning till Norröra/Saltkråkan med Strömma kanals Cinderella 1. Guide Jens Wahlstedt biträdd av Lena Törnqvist och Gallie Eng. Astrid Lindgren-sällskapet var medarrangör och medlemmar fick 25% rabatt på ordinarie pris. 

8 oktober visades Astrid Lindgrens bostad på Dalagatan för medlemmar (Lena Törnqvist) 

12 november. Tjugo frågor, Rasmus, mm, mm – Håkan Sandblad, radiojournalist., och Eskil Dalenius (barnskådespelare som Rasmus från radio och film i början av 1950-talet) berättade om Astrid Lindgren i radio.

Uppslutningen på programpunkterna har varit mycket god. 

Förutom vanliga pressutskick om egna programpunkter, bemödar sig programgruppen om att hitta möjliga intresserade i andra grupperingar, personer eller institutioner, som också kan få programinformation; med den underliggande avsikten att intressera fler för medlemskap. 

Publikationer
Rita Törnqvist-Verschuur: Den Astrid jag minns, Astrid Lindgren-sällskapets skrifter 3, skickades ut till alla medlemmar och rönte stor uppskattning. 

Hemsidan 
I kalendariet på hemsidan publiceras löpande evenemang och aktiviteter med Astrid Lindgren-anknytning, främst det som sker i Sverige, men även från övriga Norden. Hemsidan har besökts 6 664 gånger under 2011 varav 4149 varit unika besökare. Från och med detta verksamhetsår skickas också påminnelser och inbjudningar per e-post till medlemmar som lämnat sin e-postadress. 
Via e-postadressen också får sällskapet ett flertal referensfrågor. Dessa besvaras så snart som möjligt av främst Lena Törnqvist. 

Övrigt 
Våren 2011 genomfördes en medlemsenkät som redovisades i medlemsbladet nr 34 (september 2011). 
Genom Suzanne Öhmans försorg har Astrid Lindgren-sällskapet utan kostnad fått överta ett restlager med böcker om Astrid Lindgren av Norstedts förlag. Sammanlagt rör det sig om ca 350 volymer av följande titlar: Edström: Vildtoring och lägereld, dito: Det svänger om Astrid; dito: Astrid Lindgren, A Critical Study; Ingen liten lort. Red. Lena Törnqvist & Suzanne Öhman; Astrid Lindgren: Det gränslösaste äventyret. Red. Lena Törnqvist. 

Ekonomi 
Medlemsavgifterna för 2011 uppgick till 61 (63) tkr. Resultatet för 2011 visar -35 (23) tkr. 
Per 2011-12-31 var sällskapets bankbehållning 233 tkr och det egna kapitalet 183 tkr. 
Årsbokslutet för 2011 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet. 

Slutord 
Astrid Lindgren-sällskapet bildades våren 2002, några månader efter författarinnas död. 
2011 var således sällskapets tionde år, vilket vi kommer att uppmärksamma under det kommande året. 
Vi i styrelsen avslutar den här berättelsen med ett tack till alla som under året medverkat i program, i medlemsbladet eller på andra sätt bidragit till verksamheten.