2010

I sällskapets styrelse har följande personer ingått: 
Kjell Bohlund (ordförande), Ulf Boëthius (vice ordförande), Birgitta Karlén, Margret Halvardson, Margareta Krantz, Karin Nilsson, Lena Törnqvist och Suzanne Öhman. 
Suppleanter har varit Anna Olausson, Gallie Eng och Leif Ruhnström. 
Sällskapets presstalesmän har varit Kjell Bohlund och Ulf Boëthius, skattmästare Karin Nilsson, auktoriserad revisor, och sekreterare Birgitta Karlén. 
Firmatecknare har varit Kjell Bohlund och Karin Nilsson i förening. 
Revisorer: Annika Carlson och Sören Ericsson. Revisorssuppleanter: Astrid Johansson 
och Anders Eriksson. 
Valberedning: Inger Adolfsson (sammankallande), Anne-Marie Karlsson och Karl Lindqvist .

Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat: 
Arbetsutskott: Kjell Bohlund, Ulf Boëthius, Karin Nilsson och Birgitta Karlén 
Hemsida: Margret Halvardson och Lena Törnqvist 
Medlemsblad/publikationer: Ulf Boëthius, Gallie Eng och Lena Törnqvist (sammankallande) 
Programgrupp/DELS-kontakt: Margareta Krantz, Leif Ruhnström och Suzanne Öhman (sammankallande) 
Årsmötesansvarig: Margret Halvardson.

Hedersmedlemmar: Karin och Carl Olof Nyman samt Johanna Svensson, vinnare av 
10 000-kronorsfrågan i Astrid Lindgren-kunskap.

Medlemsavgiften för år 2010 har varit 200 kr för enskild medlem, 50 kr för medlemmar upp till 25 år, 300 kronor för sammanboende samt 500 kr för institutionell medlem. 

Astrid Lindgrens Näs och Vimmerby kommun har tillhandahållit administrativ hjälp. 

Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden: 15 mars, 28 maj (två sammanträden; ordinarie och konstituerande möte), 22 augusti samt 28 oktober. 

Antalet medlemmar under 2010 har varit 290 (315), därav 12 (16) institutionella medlemmar, 32 (28) sammanboende, 23 (23) barn och ungdomar under 25 år samt 3 hedersmedlemmar. (Föregående års siffror inom parentes) 

Sällskapet har varit medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). Programgruppen har svarat för rapportering till DELS. 

Astrid Lindgren-sällskapet har under året i olika frågor samarbetat och samverkat med Alf Henrikson-sällskapet, Astrid Lindgrens Näs, Kungl. biblioteket, Rabén & Sjögren, Saltkråkan AB, Svenska barnboksinstitutet och Vimmerby kultur- och fritidsförvaltning. 

Sällskapets adress är c/o Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 24, 598 36 Vimmerby, där också kansliet är inrymt. Genom ekonomisk överenskommelse med Astrid Lindgrens Näs sköts medlemsärenden samt distribution av medlemsblad och -information av personal vid Astrid Lindgrens Näs. 

Sällskapets hemsida har adress www.astridlindgrensallskapet.se och e-postadress är astridlindgrensallskapet@vimmerby.se. Ansvariga för hemsidan är Lena Törnqvist och Margret Halvardson. Lena Törnqvist svarar för att e-brev till sällskapet besvaras. 

Verksamhet 
Den 28 maj hölls årsmöte på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Efter mötesförhandlingarna berättade Karin Nyman och hennes kusiner Barbro Alvtegen och Gunvor Runström om sina barndomsminnen från Näs och Vimmerby. Samtalsledare var Lena Törnqvist. 

I anslutning till årsmötet ordnade sällskapet den 29 maj en utflykt med Smalspåret (Sveriges enda kulturminnesmärkta järnväg, som Astrid Lindgren bidrog till att bevara), till Värdshuset Gröna Tuppen i Fårhult. Magnus Eriksson guidade under färden och värdshusets ägare Carina Jönsson berättade om arbetet med att rädda järnvägslinjen. Vi besökte också konstnären Lars Jönssons ateljé. Birgitta Karlén svarade för planering och arrangemang. 

Program 
4 februari föreläste kulturjournalisten och forskaren Kajsa Althén om “Astrid Lindgren och Vimmerby” på Svenska barnboksinstitutet. Arrangör var Astrid Lindgren-sällskapet. 

21 mars firade DELS 20-årsjubileum. Ordföranden representerade sällskapet och Lena Törnqvist medverkade i jubileumsprogrammet. 

4 maj visade sällskapet den första Pippi Långstrump-filmen på Kungl. biblioteket, Stockholm. 

27–28 maj Astrid Lindgren-konferensens i Vimmerby. Tema: Deckare för barn och ungdom. Astrid Lindgren-sällskapet var medarrangör och Lena Törnqvist medverkade med föreläsning om Kalle Blomkvist. Sällskapets medlemmar har rabatt på konferensavgiften. 

15 augusti deltog Astrid Lindgren-sällskapet i Världens längsta bokbord på Drottninggatan i Stockholm. Gallie Eng, Margareta Krantz och Suzanne Öhman bemannade bordet och Lena Törnqvist ledde en Astrid Lindgren-vandring från Dalagatan som slutade vid bokbordet. 

26 september höll Lena Törnqvist ett seminarium, “Från vindslåda till världsminne” om Astrid Lindgrens arkiv, vid Bok och bibliotek-mässan i Göteborg. Seminariet var ett samarrangemang mellan Astrid Lindgren-sällskapet och Kungl. biblioteket. 

28 oktober anordnades “En afton om Björn Berg – tokig i att teckna” i Norstedts lokaler på Riddarholmen i Stockholm. Kajsa Willemark, Nisse Larsson, Catharina Grünbaum och Knut Imerslund medverkade. Astrid Lindgren- och Alf Henrikson-sällskapen arrangerade. 

30 oktober visade Lena Törnqvist Astrid Lindgrens bostad på Dalagatan med efterföljande stadspromenad för medlemmar i sällskapet. 

4 november visade sällskapet den första Pippi Långstrump-filmen på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby 

Publikationer
Fyra nr av medlemsbladet har distribuerats. Liksom tidigare har vi tack vare Saltkråkan AB:s tillstånd kunnat publicera tidigare okända texter av Astrid Lindgren. Lena Törnqvist, Ulf Boëthius och Gallie Eng ingår i redaktionen och Gallie Eng svarar också för formgivning. Vimmerby kommun har bistått med tryckning och distribution. 

Hemsidan 
2010 hade vår hemsida 2066 besök. Sidan är viktig både för att marknadsföra sällskapet och för att sprida kunskap om Astrid Lindgren. Medlemmarna har genom det kalendarium som presenteras på sällskapets hemsida inbjudits till en rad evenemang med Astrid Lindgren-anknytning. 
Många vänder sig till sällskapet via hemsidan med frågor om medlemskap, upphovsrätt och var man kan köpa översättningar av Astrid Lindgrens böcker eller få tag på filmerna med utländskt tal/undertexter. Förutom rena rutinfrågor besvarades under året ett femtiotal referensfrågor. 

Ekonomi 
Medlemsavgifterna för 2010 uppgick till 63 (66) tkr. Överskottet uppgick till 
23 (8) tkr. 
Per 2010-12-31 var sällskapets bankbehållning 265 tkr och det egna kapitalet 218 tkr. 
Årsbokslutet för 2010 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet. 

Slutord 
Verksamheten i sällskapet bygger på flitigt arbete från några eldsjälar, generöst stöd från Vimmerby Kommun och Saltkråkan AB och sist men inte minst – på ett positivt intresse och gensvar från våra cirka 300 medlemmar. Dessa tre krafter är viktiga för att vi skall kunna utveckla sällskapet, fördjupa vår kunskap om Astrid Lindgrens liv och verk och göra det lättare för andra att bli delaktiga i detta. 

Tack för ert stöd ! 
Vimmerby i mars 2011 
Kjell Bohlund, ordf. 
Ulf Boëthius Margret Halvardson Birgitta Karlén Margareta Krantz, 
Karin Nilsson Lena Törnqvist Suzanne Öhman