2006

I sällskapets styrelse har följande personer ingått: 

Ingegerd Sahlström (ordförande) Karin Alvtegen, Ulf Boëthius (vice ordförande), Sven Ekberg, Margret Halvardson, Leif Larsson, Karin Nilsson, Lena Törnqvist och Suzanne Öhman-Sundén 

Suppleanter har varit Jan Hansson, Margareta Krantz, Maria Malmlöf, och Leif Ruhnström 

Sällskapets presstalesmän har varit Ingegerd Sahlström och Ulf Boëthius, skattmästare Karin Nilsson, auktoriserad revisor, och sekreterare Lena Törnqvist. 

Firmatecknare har varit Ingegerd Sahlström och Karin Nilsson. 

Revisorer: Marianne Carlström och Annika Carlson och revisorssuppleanter Astrid Johansson och Sören Ericsson. 

Valberedning: Inger Adolfsson, Gallie Eng (sammankallande) och Karl Lindqvist. 

Inom styrelsens har följande arbetsgrupper verkat: 

Arbetsutskott: Ingegerd Sahlström, Ulf Boëthius, Karin Nilsson och Lena Törnqvist 

Hemsida: Margret Halvardson och Lena Törnqvist 

Publikationer inkl medlemsblad: Karin Alvtegen, Ulf Boëthius, Jan Hansson och Lena Törnqvist (sammankallande). 

Programgrupp/DELS-kontakt: Sven Ekberg, Margareta Krantz, Leif Ruhnström och Suzanne Öhman-Sundén (sammankallande) 

Årsmötesgrupp: Margret Halvardson (sammankallande), Leif Larsson och Maria Malmlöf 

Hedersmedlemmar: Karin och Carl Olof Nyman samt Johanna Svensson, vinnare av 10 000-kronorsfrågan i Astrid Lindgren-kunskap 

Medlemsavgiften för år 2006 har varit 200 kr för enskild medlem, 50 kr för medlemmar upp till 25 år, 300 kronor för sammanboende samt 500 kr för institutionell medlem. 

Vimmerby kommun har tillhandahållit administrativ hjälp. 

Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden: 26 januari, 30 mars, 1 september och 12 oktober. 

Antalet medlemmar under 2006 har varit 273 (240), därav 18 (16) institutionella medlemmar, 42 (42) sammanboende,16 (17) barn och ungdomar under 25 år samt 3 hedersmedlemmar. * 

Sällskapet har varit medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). Programgruppen har svarat för rapportering till DELS. 

Astrid Lindgren-sällskapet har under året i olika frågor samarbetat och samverkat med Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby kommuns kulturförvaltning, Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning, Bokförlaget Rabén & Sjögren och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA-priset). 

Sällskapets adress är c/o Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 24, 598 36 Vimmerby, där också kansliet är inrymt. Genom ekonomisk överenskommelse med Vimmerby kommun sköts medlemsärenden samt distribution av medlemsblad och -information av personal vid Astrid Lindgrens Näs. 

Sällskapets hemsida har adress www.astridlindgrensallskapet.se och e-postadressen är astridlindgrensallskapet@vimmerby.se. Ansvariga för hemsidan är Lena Törnqvist och Margret Halvardson med tekniskt bistånd av Vimmerby kommun. Lena Törnqvist svarar för att e-brev till sällskapet besvaras. 

Verksamhet
Årsmöte hölls i Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby den 2 juni. 

Fyra nummer av sällskapets medlemsblad, varav ett utökat novembernummer, har sänts till samtliga medlemmar. 

Tourister. Klassiska författare på resa, red. Ingegerd Bodner Granberg & Marianne Enge Swartz, och utgiven av Carlssons förlag, Stockholm i samarbete med DELS, utkom lagom till årsmötet och kunde presenteras då. Astrid Lindgren-sällskapets bidrag är skildringen av den fotvandring Astrid Lindgren och fem väninnor företog sommaren 1925 och som publicerades som resebrev under rubriken ”På luffen” i Vimmerby tidning. Boken har inköpts i 50 ex och erbjudits medlemmarna till starkt rabatterat pris. Saltkråkan AB har generöst avstått från royaltyersättning, som sällskapet annars skulle svarat för. 

Följande medlemsprogram har anordnats under året. 

3 april föreläste Ulla Lundqvist under rubriken ”Vägen till Törnrosdalen” på Svenska barnboksinstitutet, Stockholm 

1-2 juni anordnades, i direkt anslutning till årsmötet, den 9:e Astrid Lindgren-konferensen i Vimmerby. Huvudarrangör är Vimmerby kommuns kulturförvaltning. Astrid Lindgren-sällskapet var medarrangör. Årets tema: ”Jag ville komma ut i skogen. Astrid Lindgren och naturen”. 

Den 3 juni anordnades en utflyktsdag i anslutning till konferensen. Den här gången besöktes Amaliagrottan vid Försjön och Skuru gata, miljöer som kan ha inspirerat Astrid Lindgren till naturskildringarna i Ronja rövardotter. 

Den 21 september bjöds medlemmarna på Astrid Lindgren-vandring i Vimmerby . Guider var Ulrika Pettersson och Malin Gustafsson från Astrid Lindgrens Näs. 

Den 23 september hade medlemmarna tillfälle att besöka Astrid Lindgrens lägenhet på Dalagatan i Stockholm. Karin Nyman visade och berättade om sin mor. 

Vid årets Bok och biblioteksmässa i Göteborg den 21-24 september var Astrid Lindgren-sällskapet representerat i Vimmerbys monter. 

Den 14 november föreläste Eva Söderberg på Svenska barnboksinstitutet under rubriken ”Krumsprång, körsbär och konvaljer, naturen i Astrid Lindgrens och Martha Sandwall-Bergstrands texter”. 

Medlemmarna har dessutom genom det kalendarium som presenteras i medlemsbladet och på sällskapets hemsida inbjudits till en rad evenemang med Astrid Lindgren-anknytning. 

Via e-post och i några fall vanlig post, har förutom frågor angående sällskapets verksamhet, medlemskap och liknande även ett 50-tal referensfrågor om Astrid Lindgren-utgåvor och översättningar, film- och videoinspelningar, musik och annat besvarats. Frågor har även kommit från utlandet. 

Hundraårsjubileum 2007 
Under året har kontakter tagits för samarbete gällande hundraårsjubileet. Olika intressenter har också tagit initiativ till träffar. Så kallade t.ex. SBI den 28 augusti till ett möte för olika aktörer för avstämning gällande aktiviteter som planerades inför jubileumsåret 2007. Vimmerby kommun har skapat en jubileumssida på nätet. Här är sällskapet presenterat. Vår egen hemsida har besökts flitigt då vårt kalendarium visar händelser med Astrid Lindgrenanknytning 2007. 

Programgruppen har under året haft huvudansvaret för kommande aktiviteter. Satsningar kommer bl.a. att göras under bok- och biblioteksmässan 2007. Medverkan från sällskapets sida har också planerats då det gäller olika konferenser under jubileumsåret. 

Ingegerd Sahlström och Staffan Samuelsson har deltagit i den verksamhet som vuxit fram tillsammans med SOS-barnbyar. Insamling pågår till en SOS-barnby i Centralafrikanska republiken. Staffan Samuelsson har representerat sällskapet vid en resa till Bouar – där Astrid Lindgrens barnby skall uppföras. 

Styrelsen framför sitt stora tack till alla de som genom gåvor och arbetsinsatser eller på annat sätt bidragit till verksamheten och till att sprida kunskap om sällskapet och dess verksamhet. 

Ekonomi 
Medlemsavgifterna för 2006 uppgick till 56 (51) tkr och överskottet i verksamheten uppgick till 25 (16) tkr. Per 2006-12-31 var sällskapets bankbehållning 218 tkr och det egna kapitalet 134 tkr. 

Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning lämnade år 2005 ett stipendium till Sällskapet på 150 tkr. Av detta kommer 50 tkr att användas under 2007 för aktiviteter vid firandet av hundraårsminnet. 

Årsbokslutet för 2006 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet. 

Vimmerby den 16 mars 2007 

Ingegerd, Sahlström, ordf. 

Karin Alvtegen 

Ulf Boëthius 

Sven Ekberg 

Margret Halvardson 

Leif Larsson 

Karin Nilsson 

Lena Törnqvist 

Suzanne Öhman-Sundén 

* Föregående års siffror inom parentes