2021

Protokoll 

fört vid Astrid Lindgren-sällskapets nittonde ordinarie årsmöte, lördagen den 29 maj 2021. Mötet hölls digitalt med hjälp av Zoom.

§ 1 Val av mötesordförande 

Sällskapets ordförande Viveca Ekelund öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Viveca Ekelund valdes till mötets ordförande.

§ 2 Val av sekreterare till mötet

Helen Sigeland valdes till mötets sekreterare.

§ 3 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

Göran Wessberg och Gunilla Halkjaer Olofsson valdes att jämte Viveca Ekelund justera protokollet.

§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Stämman har utlysts i stadgeenlig ordning i medlemsblad 72, utsänt 22 april.

§ 5 Upprättande av röstlängd (bilaga 1)

Förteckning över mötesdeltagare upprättades.

§ 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes. Två punkter anmäldes under övriga frågor.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 2)

Verksamhetsberättelsen för 2020 publicerades i Medlemsblad nr 72 och ingick i mail 26 maj till anmälda mötesdeltagare. Viveca Ekelund redogjorde kort för verksamhetsåret, som naturligtvis präglats av pandemin, och konstaterade att medlemsantalet har ökat med 13%, från 636 föregående år till 717. Pia Dahlberg berättade om stadsvandringarna.

8 Ekonomisk berättelse (bilaga 2)

Resultat-och balansräkning för 2020 skickades ut till anmälda mötesdeltagare 26 maj och föredrogs under mötet av Karin Nilsson. Överskottet speglar det faktum att sällskapet tvingades stänga ner verksamheten i mars samtidigt som medlemsantalet har ökat

§ 9 Revisorernas berättelse (bilaga 3)

Karin Nilsson redogjorde för revisorernas berättelse. 

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslöt fastställa den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen. 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

§ 12 Val av ordförande

Viveca Ekelund omvaldes till ordförande på 1 år.

§ 13 Val av ordinarie ledamöter

Till ordinarie ledamöter på 2 år omvaldes Annika Lindgren, Berit Svedberg och Erik Titusson. Gunilla Halkjaer Olofsson, Karin Nilsson, Ann Sköld, Helen Sigeland och Suzanne Öhman kvarstår som ordinarie ledamöter ytterligare 1 år. 

§ 14 Val av suppleanter

Pia Dalhberg omvaldes på 2 år och Mats Gustafsson och Malin Nauwerck och Ulla Lundqvist kvarstår ytterligare 1 år.

§ 15 Val av revisorer jämte suppleanter

Till ordinarie revisorer omvaldes Astrid Johansson och Lena Lundin på 1 år. Till Suppleanter omvaldes Karin Hörnlund och Anna Lena Nilsson på 1 år.

§ 16 Val av valberedning

Johan Palmberg (sammankallande), Lillemor Thorstensson och Ylva Mårtens omvaldes. 

§ 17 Fastställande av medlemsavgift för 2022

Årsmötet fattade beslut om oförändrad årsavgift för 2022.

§ 18 Verksamhetsplan 2021/2022 (bil. 4)

Viveca Ekelund redogjorde för den i förväg till mötesdeltagarna utsända verksamhetsplanen. Så snart smittläget så tillåter kommer lägenhetsvisningar och programkvällar att återupptas. I planerna ingår bl. a de inställda evenemangen med Fatima Bremmer och Kerstin Kvint (Vimmerby) och föredrag/samtal om illustrationer och Pippi.  Stadsvandringarna kommer att fortsätta, eventuellt anpassade efter önskemål för t ex familjer och skolklasser och verksamhet på fler platser än Stockholm och Vimmerby ska undersökas. Brigitte Knobl berättade om planerat Pippi-firande i Tyskland och förutsättningarna för eventuellt samarbete ska diskuteras vidare.

Viveca Ekelund berättade vidare om planerna för sällskapets 20-årsjubileum nästa år med bl. a antingen i omfång utökade medlemsblad (fyra per år) eller en jubileumskrift. Festligheter i samband med nästa årsmöte planeras också.

§ 19 Övriga frågor

1) Christian Holzer har i mail till Viveca Ekelund föreslagit att sällskapets överskott inte borde fonderas utan användas i sällskapets verksamhet. Överskottet har skapat en stor trygghet och styrelsen har därför de senaste åren kunnat fatta beslut om betydligt ökade ersättningar till externa medarbetare som under åren många gånger arbetat utan ersättning. Nu har vi möjlighet att ersätta vår formgivare, våra skribenter och guider, våra föredragshållare mfl. Jubileumsåret 2022, liksom kommande årsböcker, kommer också att kräva avsevärda ekonomiska resurser. Dessa beslut har ännu inte slagit igenom fullt ut då de två senaste åren varit allt annat än normala. Ordinarie verksamhet måste först säkerställas ekonomiskt innan ytterligare kostsamma projekt kan bli föremål för diskussion. Styrelsens uppfattning är att med dessa redan beslutade utgiftshöjningar kommer överskottet att sjunka när verksamheten kan återupptas.

Sammanfattningsvis informerade Viveca Ekelund om att årsmötet inte kan fatta beslut i frågor som inte finns med på den i förväg utskickade dagordningen; motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen till handa minst två månader före mötet för att komma ifråga för beslut. Alla medlemmar är dock välkomna att till styrelsen inkomma med konkreta förslag till evenemang och programpunkter. Styrelsen kommer också fortsättningsvis att besluta om program och ansvara för genomförandet av dessa

2) Ulla Lundqvist och Birgitta Lindqvist förslag att styrelsen skulle ombesörja tryckning eller uppförande av deras pjäs om Pippi som reseledare i Paris avslogs av dels rättighetsskäl, dels för att detta inte är en årsmötesfråga.

§ 20

Viveca Ekelund tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet                                           Justeras

Helen Sigeland                                           Viveca Ekelund

                                                                 Göran Wassberg

                                                                 Gunilla Olofsson Halkjaer