2019

Protokoll

fört vid Astrid Lindgren-sällskapets sjuttonde ordinarie årsmöte, fredagen den 17 maj 2019. 
Plats: Fredensborgs Herrgård.

§ 1 Val av ordförande till mötet
Sällskapets ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.
Viveca Ekelund valdes till mötets ordförande.

§ 2 Val av sekreterare till mötet
EvaEmma Andersson valdes till mötets sekreterare.

§ 3 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
Siv Wernstedt och Mats Gustafsson valdes till justerare.

§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
Stämman har utlysts i stadgeenlig ordning i medlemsblad nr 64 (april).

§ 5 Upprättande av röstlängd (bilaga 1)
Samtliga närvarande medlemmar har skrivit sitt namn på röstlängden vid ankomst.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 2)
Verksamhetsberättelsen för 2018 ingick i kallelsen som skickats ut i medlemsblad nr 64.
Ordföranden sammanfattade valda delar. Årsmötet beslöt lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 7 Ekonomisk berättelse (bilaga 3)
Skattmästare Karin Nilsson föredrog sällskapets ekonomi.

§ 8 Revisorernas berättelse (bilaga 4)
Astrid Johansson läste upp revisionsberättelsen.

§9 Fastställande av resultat och balansräkning
Årsmötet beslöt fastställa den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen. Årsmötet beslöt att årets överskott på 65 178 SEK skall föras över i ny räkning.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet fastställde bokslutet och beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

§11 Val av ordförande (1 år)
Viveca Ekelund valdes om till ordförande.

§12 Val av 2-4 ordinarie styrelseledamöter (2 år)
Erik Titusson, Berit Svedberg och Annika Lindgren valdes om för ytterligare två år i styrelsen.

§13 Val av 2-3 suppleanter (2 år + fyllnadsval 1 år)
Helen Sigeland och Ulla Lundqvist valdes om för ytterligare två år i styrelsen.
Staffan Forsberg har avsagt sig sin styrelseplats. Till ny suppleant föreslog valberedningen Mats Gus-tafsson som valdes för 1 år.

§14 Val av 2 revisorer jämte 2 suppleanter (1 år)
Astrid Johansson och Lena Lundin valdes om som revisorer.

Till suppleanter valdes Karin Hörnlund och Anna-Lena Nilsson.

§15 Val av valberedning (3 ledamöter)
Lillemor Torstensson (sammankallande), Kjell Bohlund och Johan Palmberg omvaldes till valbered-ning.

§16 Fastställande av medlemsavgift för 2020
Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad, 200 kronor per år för enskild medlem, 300 kronor per år för sammanboende med samma adress och 500 kronor för institutionell medlem. För utlandsboende tillkommer ett tillägg på 100 SEK för att täcka utskick av medlemsblad och skrifter.

§17 Verksamhetsplan 2019/2020
Ordförande Viveca Ekelund sammanfattade verksamhetsplanen med orden att det mesta ”löper på som vanligt”.
En föreläsning av Fatima Bremmer är planerad till den 30 oktober. 
Årets Astrid Lindgren-konferens hålls i Filmhuset på temat Mod makt och medkänsla den 14 november, och sällskapet fortsätter med visningar i Astrid Lindgrens hem på Dalagatan. En eller två medlemsvisningar planeras till hösten och kommer att annonseras i medlemsbladet.
En dialog om ett eventuellt framtida samarbete med sällskapet Näs vänner har inletts.
Man planerar också i vanlig ordning för 4 nummer av medlemsbladet och en årsskrift under året. Årsskriften blir Lena Törnqvists ”En utmärkt författare”.
Viveca Ekelund nämnde att man planerar att i större utsträckning än tidigare fokusera på att ”främja kännedom och forskning om Astrid Lindgren” och undersöker möjligheterna för att utdela stipendier och bidrag till forskning rörande Astrid Lindgren och hennes verk.

§18 Övriga frågor
-Det finns ett önskemål om fler medlemsaktiviteter i Vimmerby.
-En informationsbroschyr om sällskapet efterfrågas för att sprida intresset.
Maria Dahl arbetar just nu med att ta fram en.
-Sammanfattning av aktiviteter på hemsidan under rubriken ”Kalendarium” efterfrågas.
Arbetet med att sammanfatta alla aktiviteter på hemsidan pågår i arbetsgruppen för hemsidan. Målet är att kalendarium alltid ska uppdateras efter genomförda programpunkter så att alla medlemmar kan ta del av innehållet.

§19 Mötet avslutades

Vid protokollet: 
EvaEmma Andersson, sekr 
Justeras:
Viveca Ekelund, ordf
Siv Wernstedt
Mats Gustafsson