Årsmöte 2020

Kallelse

till Astrid Lindgren-sällskapets 18:e ordinarie årsmöte 2020
lördagen den 12 september 2020 kl 11.00.
På grund av den pågående pandemin har styrelsen beslutat hålla årsmötet på distans via det digitala verktyget Zoom.

Alla som önskar delta måste anmäla sig till viveca.ekelund@telia.com
senast den 5 sept. Har du ingen egen mejl går det bra att använda någon annans mejl. Ni kommer därefter att få ett mejl med noggranna instruktioner om hur ni ska göra för att delta. 

Vi kommer också att genomföra ett testmöte där alla som önskar
kan delta för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

DAGORDNING

1.Val av ordförande till mötet
2. Val av sekreterare till mötet
3. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
4. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
5. Upprättande av röstlängd
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.Val av ordförande (1 år)
12. Val av 3-5 ordinarie styrelseledamöter
13.Val av 3 suppleanter
14.Val av 2 revisorer jämte 2 suppleanter
15. Val av valberedning (3 ledamöter)
16. Fastställande av medlemsavgift för 2021
17. Verksamhetsplan 2020/2021
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas