Årsmöte 2019

Astrid Lindgren-sällskapets 17:e ordinarie årsmöte 2019 genomfördes fredagen den 17 maj 2019 på Fredensborgs Herrgård, Storebro. Nedan finns dagordningen.  Här finns protokollet 2019

DAGORDNING

 1. Val av ordförande till mötet
 2. Val av sekreterare till mötet
 3. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
 5. Upprättande av röstlängd
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av ordförande (1 år)
 12. Val av 2-4 ordinarie styrelseledamöter (2 år)
 13. Val av 2-3 suppleanter (2 år + fyllnadsval 1 år)
 14. Val av 2 revisorer jämte 2 suppleanter (1 år)
 15. Val av valberedning (3 ledamöter)
 16. Fastställande av medlemsavgift för 2020
 17. Verksamhetsplan 2019/2020
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas